نمایندگی های شرکت شیمیایی سینا فریمان ، مانی کل

نماینده خراسان شمالی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱

نماینده خراسان رضوی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱
مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – داروخانه مرکزی امام

نماینده خراسان جنوبی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱

دفتر مرکزی مشهد

شرکت شیمیایی سینا فریمان

همراه : ۳۴۹۰ ۹۱۵ ۰۹۱۲

 • نماینده خراسان شمالی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱

 • نماینده خراسان رضوی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱
  مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – داروخانه مرکزی امام

 • نماینده خراسان جنوبی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱

 • دفتر مرکزی مشهد

  شرکت شیمیایی سینا فریمان

  همراه : ۳۴۹۰ ۹۱۵ ۰۹۱۲